Hoitohuoneet -
etsi, löydä ja arvioi
suosikkikohteesi

Tietosuojalauseke

Henkilötiedot

Vaipanvaihto.fi menettelee lain edellyttämällä tavalla henkilötietojen käsittelyssä ja rekisteröinnissä. Tiettyjen Vaipanvaihto.fi tarjoamien verkkopalveluiden käyttö on mahdollista vain rekisteröitymällä. Rekisteröitymällä verkkopalvelun käyttäjäksi käyttäjän antamat henkilötiedot tallennetaan Vaipanvaihto.fi asiakasrekisteriin. Vaipanvaihto.fi ei kerää tai käsittele käyttäjiin liittyviä henkilötietolain tarkoittamia arkaluonteisia henkilötietoja.

Vaipanvaihto.fi käyttää asiakasrekisterin tietoja asiakassuhteen ylläpitoon, sekä muihin vastaaviin Vaipanvaihto.fi verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin. Käyttäjä antaa nimenomaisen suostumuksensa siihen, että Vaipanvaihto.fi voi käyttää ja luovuttaa asiakasrekisterin sisältämiä henkilötietoja suoramarkkinointitarkoituksiin henkilötietolain mukaisesti. Käyttäjä voi milloin tahansa estää henkilötietojensa käytön ja/tai luovuttamisen ilmoittamalla siitä info@vaipanvaihto.fi.

Henkilötietolain tarkoittama rekisteriseloste on nähtävissä tietosuojalausekkeen lopussa. Käyttäjä voi käyttää henkilötietolain mukaista tarkastusoikeuttaan lähettämällä tarkastusoikeuspyynnön info@vaipanvaihto.fi.

Evästeiden käyttö

Vaipanvaihto.fi verkkopalvelujen sisällön käytön seuraamiseksi sekä palvelujen käytön helpottamiseksi ja nopeuttamiseksi sivustolla käytetään evästeitä (“cookies”). Eväste on lyhyt tekstitiedosto, jonka verkkopalvelin tallentaa käyttäjän kiintolevylle. Tällä tavalla voidaan kerätä tietoja siitä, miten ja milloin verkkopalveluja käytetään, ja näin voidaan palveluja kehittää edelleen käyttäjäystävällisemmiksi. Käyttäjä voi torjua evästeet muokkaamalla verkkoselaimensa asetuksia. Mikäli käyttäjä päättää torjua evästeet, käyttäjä ei välttämättä voi täysin hyödyntää Vaipanvaihto.fi tarjoamia verkkopalveluja.

Tietoturva

Käyttäjä on tietoinen, että verkkoympäristö ja verkkopalvelut eivät ole täysin tietoturvallisia. Käyttäjä vastaa omien tietojärjestelmiensä tietoturvan asianmukaisesta hoitamisesta. Vaipanvaihto.fi huolehtii tietoturvasta yleisesti hyväksyttävällä tavalla ja pyrkii tehokkaasti asianmukaisin teknisin ratkaisuin estämään asiattomien pääsyn tietojärjestelmiinsä.

Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 §

REKISTERISELOSTE – asiakasrekisteri

Laatimispäivä: 20.2.2018

1. Rekisterinpitäjä

Vaipanvaihto.fi

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö
Birgitta Salonen, info@vaipanvaihto.fi

3. Rekisterin nimi
Vaipanvaihto.fi asiakasrekisteri. Appelsiinitehdas Oy:n (2853604-2) omistama internetsivusto, jossa tarjotaan erilaisia sisältö- ja hyötypalveluita sekä sähköisiä verkko- ja yhteisöpalveluita.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)
Henkilötietojen käsittelyn perusteena on asiakassuhde, asiakkaan suostumus tai käyttäjän antama toimeksianto tai muu asiallinen yhteys.

Henkilötietoja käsitellään rekisterinpitäjän toiminnan eri osa-alueiden suunnitteluun, kehittämiseen ja seurantaan sekä asiakkuuteen ja asialliseen yhteyteen perustuvan suhteen eri kanavissa tapahtuvaan hoitamiseen, hallinnointiin, kehittämiseen, analysointiin mukaan lukien kohdennetut palvelu-, viestintä-, markkinointi-, tyytyväiskysely- ja muut vastaavat toimenpiteet.

Vaipanvaihto.fi voi käyttää tietojen käsittelytehtävien teknisessä, kaupallisessa tai operatiivisessa toteuttamisessa Vaipanvaihto.fi lukuun henkilötietolain 5§:ssä tarkoitetulla tavalla toimivia alihankkijoita.

5. Rekisterin tietosisältö
Henkilön perustiedot kuten:
– nimi, sukupuoli, syntymäaika, kieli
– tarvittavat yhteystiedot kuten postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero.
– markkinointikiellot, –luvat ja tarjonnanestotiedot
– arvo tai ammatti, kiinnostus-, harraste- ja muut vastaavat tiedot
– talouden koko, alaikäisten lasten lukumäärä, asumismuoto

Asiakkuuteen ja asialliseen yhteyteen liittyvät tiedot kuten
– erilaiset asiakkuus-, asiointi- ja palvelutiedot.
– eri palveluissa ja kanavissa tapahtuvan viestinnän ja palvelu- ja sisältökäytön käyttö- ja asiointitiedot mukaan lukien rekisteröidyn itse tuottama sisältö sekä tarpeelliset asiointi-, tunniste- ja tekniset tiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään (henkilötietolain 8 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohta) ja hänen asiakkuuteen, asialliseen yhteyteen ja niihin liittyvään Vaipanvaihto.fi:n palveluissa ja kanavissa tapahtuvaan käyttöön, asiointiin ja muuhun toimintaan liittyvistä tapahtumista mukaan lukien myös kolmannen osapuolen tunnistamis- ja varmentamisvälineiden ja -palveluiden käyttöön liittyvät tiedot.

Vaipanvaihto.fi huolehtii säännöllisesti rekisterin päivittämisestä ja tarpeettomien tietojen poistamisesta rekisteristä. Henkilötietoja voidaan kerätä, tallettaa ja päivittää myös osoite-, päivitys- tai muuta vastaavaa palvelua tarjoavilta rekisterinpitäjiltä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Henkilötietoja voidaan luovuttaa Vaipanvaihto.fi:n yhteistyökumppaneille markkinointitarkoituksiin henkilötietolain puitteissa. Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Henkilötietoja voidaan henkilötietolain sallimissa rajoissa siirtää Vaipanvaihto.fi:n markkinointirekisteriin sen jälkeen, kun rekisterinpitäjän ja asiakkaan välinen asiakkuus tai asiallinen yhteys on päättynyt.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötietoja ovat oikeutettuja käyttämään vain ne henkilöt joilla on työtehtäviensä puolesta siihen oikeus. Verkkosivustolla tietoja suojataan SSL-suojatulla yhteydellä ja muilla tarpeellisilla tavoin.

9. Rekisteröidyn kielto-, tarkastus- ja korjausoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramainontaan, etämyyntiä ja suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten ottamalla yhteys rekisterin pitäjään.

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on rekisteriin talletettu. Tarkastuspyyntö voidaan tehdä info@vaipanvaihto.fi.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteys rekisterinpitäjään.

Henkilötietolaki (523/1999) 10 §

REKISTERISELOSTE – markkinointirekisteri

Laatimispäivä: 20.2.2018

1. Rekisterinpitäjä
Vaipanvaihto.fi

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Birgitta Salonen, info@vaipanvaihto.fi

3. Rekisterin nimi
Vaipanvaihto.fi markkinointirekisteri. Appelsiinitehdas Oy:n (2853604-2) omistama internetsivusto, jossa tarjotaan erilaisia sisältö- ja hyötypalveluita sekä sähköisiä verkko- ja yhteisöpalveluita.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)
Vaipanvaihto.fi käsittelee tässä rekisterissä olevia henkilötietoja 3-kohdassa mainittujen hyödykkeiden suoramarkkinointiin, etämyyntiin, mieli-pide- tai markkinatutkimuksiin tai muihin näihin rinnastettaviin toimiin.

Vaipanvaihto.fi käyttää säännöllisesti tietojen käsittelytehtävien teknisessä, kaupallisessa tai operatiivisessa toteuttamisessa Vaipanvaihto.fi:n lukuun henkilötietolain 5§:ssä tarkoitetulla tavalla toimivia alihankkijoita.

Vaipanvaihto.fi käyttää säännöllisesti tietojen käsittelytehtävien teknisessä, kaupallisessa tai operatiivisessa toteuttamisessa Vaipanvaihto.fi lukuun henkilötietolain 5§:ssä tarkoitetulla tavalla toimivia alihankkijoita.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri sisältää seuraavia tietoja rekisteröidyistä:
– etu- ja sukunimi
– ikä (syntymäaika)
– sukupuoli
– arvo tai ammatti
– osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja muut tarpeelliset yhteys-tiedot
– Vaipanvaihto.fi:n asiakashistoriaan liittyvä tai muu lain tarkoittama tunnistetieto

Mikäli rekisteröity on toimittanut Vaipanvaihto.fi:lle arkaluonteisia henkilötietoja, näitä tietoja käsitellään ainoastaan rekisteröidyn nimenomaisella suostumuksella.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään eri yhteyksissä kuten arvontojen yhteydessä. Henkilötietoja voidaan kerätä henkilötietolain puitteissa myös muista henkilörekistereistä, väestörekisteristä tai Vaipanvaihto.fi:n yhteistyökumppaneilta.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Markkinointirekisterin tietoja voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille suoramarkkinointitarkoituksiin henkilötietolain puitteissa, mikäli rekisteröity ei ole kieltänyt luovutusta (9-kohta).

Lisäksi Vaipanvaihto.fi voi luovuttaa tietoja toimivaltaisille viranomaisille esimerkiksi väärinkäytösten selvittämiseksi. Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötietoja ovat oikeutettuja käyttämään vain ne henkilöt joilla on työtehtäviensä puolesta siihen oikeus. Tiedot ovat suojattuja ohjelmistollisesti, palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin. Verkkosivustoilla ja muissa palveluissa tietoja suojataan SSL-suojatulla yhteydellä ja muilla tarpeellisilla tavoin.

9. Rekisteröidyn kielto-, tarkastus- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramainontaan, etämyyntiä ja suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten ottamalla yhteys rekisterin pitäjään.

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on rekisteriin talletettu. Tarkastuspyyntö voidaan tehdä info@vaipanvaihto.fi.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteys rekisterinpitäjään.

Palveluiden kehityksen ja läinsäädännön muutosten johdosta pidätämme oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta. Merkittävistä muutoksista tietosuojaselosteeseen ilmoitetaan rekisteröityneille asiakkaille ehtojen päivityksen yhteydessä.